De webshop van Becidor is gekeurd door Stichting Webwinkel Keur en voldoet aan alle eisen.

1 Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


2 Definities
1) Becidor: gevestigd te ’s-Heerenberg, nevenlocatie Boven-Leeuwen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 30272548 handelend onder de naam Becidor.
2) Website: de website van Becidor, te raadplegen via www.becidor.nl, www.boomlooszadelbecidor.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3) Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Becidor en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4) Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Becidor en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Becidor zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2) Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Becidor slechts bindend, indien en voor zover deze door Becidor uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4 Leveringsgebied
1) Becidor levert aan alle landen die volledig zijn gevestigd in Europa. Levering aan landen deels of geheel buiten Europa vindt alleen plaats in overleg en na schriftelijke aanvaarding door Becidor.
2) Voor bijna alle landen binnen Europa zijn de transportkosten en de franco levering drempel vastgesteld. De actuele verzendkosten staan op de pagina https://www.boomlooszadelbecidor.nl/c-3474515/verzendkosten/
3) Voor de landen Albanië, Kosovo, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, San Marino, Vaticaanstad en Wit Rusland liggen de transportkosten niet vast. Wanneer de klant hiervoor een aanvraag indient bij Becidor, zal Becidor hiervoor een offerte opmaken. De klant beschikt daarna over de mogelijkheid wel of niet akkoord te gaan met de offerte en over te gaan tot een overeenkomst. Pas hierna zal Becidor over gaan tot uitvoering van de overeenkomst.
4) Voor paardenvoeding is het leveringsgebied beperkt tot Nederland en België. Artikelen die hieronder vallen staan vermeld op de volgende pagina van de Website: https://www.boomlooszadelbecidor.nl/c-3383937/voeding/


5 Prijzen en informatie
1) Alle op de Website en in andere van Becidor afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2) De verzendkosten bedragen minimaal €3,99 en maximaal €86,03 in het vastgestelde leveringsgebied in artikel 4. Deze kosten kunnen ook op de volgende pagina van de Website worden terug gevonden: https://www.boomlooszadelbecidor.nl/c-3474515/verzendkosten/ . Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3) De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Becidor kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Becidor afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4) Becidor kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


6 Totstandkoming Overeenkomst
1) De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Becidor (door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken) en het voldoen aan de daarbij door Becidor gestelde voorwaarden.
2) Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Becidor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (bevestigingsmail). De klant heeft tot de 30de kalenderdag na ontvangst van de artikelen de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden (herroepen).
3) Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Becidor het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


7 Uitvoering Koopovereenkomst
1) Zodra de bestelling door Becidor is ontvangen, stuurt Becidor de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2) Becidor is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4) Indien Becidor de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5) Becidor raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6) Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.


6.1 Herroepingsrecht
1) Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Becidor binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden (herroepen). Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
2) Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Producten mogen worden gepast er mag echter niet meer worden gereden.
3) Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Becidor te retourneren, dan wel binnen deze termijn Becidor op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product (herroepingsformulier), waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan: Becidor Ambachtstraat 2 7041 GC, ‘s-Heerenberg, zie ook (retourformulier).
4) Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
5) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
6) Het herroepingsrecht geldt niet voor: Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Hieronder vallen MY Barefoot, Grandeur en Holu Horse (igv productie op verzoek, niet het vaste assortiment) producten.


6.2 Garantie en conformiteit
1) Becidor staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Becidor er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2) Een door Becidor, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3) Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Becidor daarvan in kennis te stellen.
4) Indien Becidor de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


7 Uitvoering huurovereenkomst
1) Het volgende artikel is van toepassing wanneer er producten in de bestelling zijn opgenomen waarbij het woord TEST in de naam/titel van het product voorkomt, voor deze producten geld een huurovereenkomst.
2) Zodra de bestelling door Becidor is ontvangen, stuurt Becidor het TEST pakket met inachtneming van het in lid 4 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
3) Becidor is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4) Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn het TEST pakket geleverd zullen worden door middel van een indicatie van de wachttijd, een indicatie is geen fatale termijn.
5) Indien Becidor het TEST pakket niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6) Zodra het te leveren TEST pakket op het opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico, waar het TEST pakket betreft, over op Klant.
7) Bij ontvangst gaat de huurperiode, vastgesteld in de bestelling, van het TEST pakket in, met een maximum duur van vijf weken. Op dit moment vervalt ook de mogelijkheid tot herroepen, wel blijft de mogelijkheid bestaan om de huurperiode in te korten.
8) Becidor raadt Klant aan het geleverde TEST pakket te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken direct, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.
9) Gebruik van het TEST pakket is geheel op eigen risico van de Klant.
10) Na afloop van de huurperiode dient de Klant het TEST pakket in zijn volledigheid retour te zenden aan Becidor. Met uitzondering van de Barefoot mini-, USG catalogus en koopproducten.
11) Zodra het retour gezonden TEST pakket op het opgegeven adres is afgeleverd, gaat het risico, waar het TEST pakket betreft, over op Becidor.
12) Na ontvangst zal Becidor binnen 14 dagen het TEST pakket controleren op eventuele beschadigingen. Schade die niet door de Klant gemeld is zoals omschreven in lid 8 van dit artikel zal bij de Klant in rekening worden gebracht. Ook missende onderdelen van het TEST pakket worden bij de Klant in rekening gebracht.
13) Wanneer er na afloop van de huurperiode het geteste pakket door de Klant nieuw wordt gekocht op de Website, dan wordt de huur in korting op de bestelling gebracht.8 Betaling
1) Klant dient betalingen aan Becidor volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Becidor is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.9 Klachtenprocedure
1) Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Becidor, dan kan hij bij Becidor telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2) Becidor geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Becidor binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3) Wanneer een klant niet tevreden is over een afhandeling van een klacht door Becidor, kan de klant dit geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform. U vindt de Europese geschillencommissie via het ODR platform hier: http://ec.europa.eu/consumers/odr/10 Persoonsgegevens
1) Becidor verwerkt de persoonsgegevens van Klant zorgvuldig. Adres, telefoonnummer, email of andere gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
2) Becidor heeft een privacy policy waarin nader wordt uitgelegd hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.11 Slotbepalingen
1) Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2) Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Becidor gevestigd is.
3) Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4) Onder “schriftelijk\" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


12 Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Becidor
Ambachtstraat 2
7041gc ‘s-Heerenberg
tel: 0639755891
email: info@becidor.nl
KvK 30272548
BTW NL204352411B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2019 Becidor | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.